Doelen

De Stichting SportKlimmen Nederland (SSKN) is in beginsel opgericht om een platform te bieden waaruit de Regio (Jeugd) Kampioenschappen op professionelere wijze kan worden georganiseerd. Zo zijn de doelen, zoals deze zijn opgesteld bij oprichting van de SSKN, ook gericht op de professionalisering en de promotie van de klimsport in Nederland. Tevens hebben wij in de statuten als doel gesteld om ons in te zetten voor een veilige, schone en gezonde omgeving om de klimsport in te beoefenen.

Deze doelen geven de mogelijkheid om ons in te zetten over de gehele breedte van de klimsport. Echter zullen wij hiervoor nu en in de toekomst prioriteiten moeten stellen, en daarmee de doelen inkaderen. Voor komende periode (2013-2014) willen wij ons vooral inzetten voor de verbreding, professionalisering en promotie van de klimsport door het organiseren van de regio (jeugd) kampioenschappen en deze uit te breiden van 2 naar 5 regio’s. Hiermee willen wij een opstap bieden van het recreatief klimmen naar de wedstrijdsport en vervolgens naar de nationale wedstrijden. Daar waar mogelijk zullen we kijken naar een uitbreiding naar de overige disciplines.

Wij zullen vanuit de organisatie van de regionale wedstrijden een organisatie opzetten die gespecialiseerd is in het organiseren van sportklimwedstrijden, waaruit wij ook andere wedstrijden en initiatieven kunnen ondersteunen.

Ons doel, zoals vastgelegd in onze statuten:
Artikel 2:

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het promoten en professionaliseren van de klimsport in Nederland;
  2. het verzorgen en in stand houden van een veilige, schone en gezonde omgeving om de klimsport in te beoefenen;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
  • het organiseren en ondersteunen van sportklimwedstrijden en –evenementen;
  • het ontwikkelen, verzorgen en in standhouden van opleidingen;
  • het promoten van de klimsport d.m.v. publicaties;
  • het (doen) uitvoeren van onderzoeken ter bevordering van de klimsport;
  • het ondersteunen van organisaties zonder winstoogmerk welke zich inzetten voor een actieve en gezonde levensstijl, d.m.v. de klimsport, voor iedereen maar met voorkeur voor bijzondere doelgroepen.

Voor download hier het Statuut Stichting Sportklimmen Nederland

Meer over de organisatie
Meer over onze missie/visie
Meer over onze ontstaan